ROY THOMAS PRESENTS “FRANKENSTEIN”

Eight-volume series …